Päihdeneuvonta päivystää joulun pyhinäkin

Suomalaisessa alkoholikulttuurissa on merkkejä myönteisestä muutoksesta. Silti monen lapsen ja aikuisen joulun odotukseen kuuluu tänäkin vuonna jännitys, kun perheenjäsenen tai sukulaisen juominen varjostaa joulun viettoa. Keskusteluapua saa joulunakin ympäri vuorokauden Päihdeneuvonnasta 0800 900 45.

Jos oma päihteidenkäyttö mietityttää tai haluaa keskustella läheisen päihteiden käytöstä, niin EHYT ry:n Päihdeneuvonta päivystää numerossa 0800 900 45 myös joulunpyhinä 24h/vrk. Palvelu on anonyymia ja maksutonta. Puhelimeen vastaavat päihdetyön ammattilaiset.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Päihdeneuvonta päivystää joulun pyhinäkin

Ehkäisevä päihdetyö on osa kestävää kehitystä

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry oli kutsuttu Maailman terveysjärjestö WHO:n tarttumattomien tautien ehkäisyä käsittelevään korkean tason tapaamiseen Geneveen 5.-6.11.marraskuuta.

Päihdehaitat ovat haaste kestävälle sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle maailmanlaajuisesti. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda 2030, https://www.yk.fi//sdg) sisältää lukuisia tavoitteita, joiden toteuttaminen on osa myös ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta. Erityisesti Agenda 2030:n tavoite 3.5 korostaa tarvetta vahvistaa päihdehaittojen ehkäisyä ja hoitoa kaikissa YK:n jäsenvaltioissa.

Asiantuntija-arvioiden mukaan alkoholihaittojen vähentäminen on olennaista kestävän kehityksen tavoitteiden onnistuneen toimeenpanon kannalta. Alkoholi on yksi johtavista ennenaikaisten kuolemien aiheuttajista ja tappaa arvioiden mukaan globaalisti yli kolme miljoonaa ihmistä vuosittain. WHO on arvioinut alkoholin olevan Euroopassa kolmanneksi tärkein ehkäistävissä oleva taustasyy sairauksien ja ennenaikaisten kuolemien taustalla.

WHO:n globaali tarttumattomien tautien toimintaohjelma asettaa YK:n jäsenvaltioiden tavoitteeksi alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämisen kymmenellä prosentilla vuoteen 2025 mennessä. WHO vahvistanut ohjelman toimeenpanoa käynnistämällä laajasti eri toimijoita osallistavan yhteistyöelimen (GCM/NCD), jonka yleiskokous kokoaa yhteen noin 200 edustajaa jäsenmaiden ministeriöistä, kansalaisjärjestöistä, säätiöistä sekä yksityiseltä sektorilta.

EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen puhuu Genevessä järjestettävässä yleiskokouksessa tiistaina 6.11.2018 otsikolla Reducing alcohol and gambling-related harm at the local level through community action. Puheenvuoro on osa paneelikeskustelua, jonka aiheena on toimivat poikkihallinnolliset terveyden edistämisen mallit. Keskusteluun osallistuu WHO:n asiantuntijoita sekä terveysasioista vastaavat varaministerit Venäjältä ja Tšekin tasavallasta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n GCM/NCD-yleiskokouksen verkkosivut

YK:n kestävän kehityksen (Agenda 2030) tavoitteet

WHO:n globaali tarttumattomien tautien ehkäisyohjelma (2013-2020)

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Juha Mikkonen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry,

P. 050 527 4780 tai juha.mikkonen@ehyt.fi

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Ehkäisevä päihdetyö on osa kestävää kehitystä

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä ja Asunnottomien yö 17.10.2018

Järjestöt Asunnottomien yönä: Asunnottomuuden hoito ja ennaltaehkäisy vaativat toimivia sosiaali- ja terveyspalveluita

Asunnottomien yö –tapahtumien järjestäjät kautta maan ovat huolissaan siitä, etteivät asunnottomat ja muut haavoittuvassa asemassa olevat saa yhdenvertaisesti tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluiden riittämättömyys ja hoitoon hakeutumisen kynnykset kärjistävät ongelmia ja johtavat jopa asunnottomuuteen.

Perustuslain mukaan palveluiden tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Tällä hetkellä palveluiden saatavuudessa ja saavutettavuudessa on puutteita, jotka johtavat siihen, että henkilöt, jotka tarvitsisivat palveluita, eivät niitä välttämättä saa.

–        Ihmiset ovat eriarvoisessa tilanteessa, koska apua saavat nyt he, joilla on voimavaroja hoitaa asioitaan ja he, jotka ovat valmiita ottamaan sitä apua, mitä heille tarjotaan. Se ei ole välttämättä sitä, mitä he oikeasti pyytävät ja tarvitsevat, Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen toteaa.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää, että palveluihin pääseminen on kynnyksetöntä ja helppoa. Käytännössä tämä tarkoittaa ympärivuorokautisia palveluja, joihin voi hakeutua ilman ajanvarausta tai lähetettä. Myös ennaltaehkäiseviä, jalkautuvia ja kotiin vietäviä palveluja tulee lisätä. Lisäksi tarvitaan tukea palvelu- ja tukiviidakossa luovimiseen. Palveluissa tulee huomioida erilaiset kielelliset tarpeet esimerkiksi maahanmuuttajien ja selkokieltä tarvitsevien osalta.

–        Kasvokkaisen kohtaamisen vähentymisen ja osaavimpien ehdoilla toteutetun digitalisaation myötä palvelut ovat etääntyneet ja ne ovat huonommin asunnottomien saavutettavissa, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Asunnottomuus on ihmisoikeusloukkaus, jonka rakenteellisia syitä ovat eriarvoisuus ja pula kohtuuhintaisista asunnoista. Asunnottomuuteen ei välttämättä liity muita ongelmia. Pitkittyessään asunnottomuus kuitenkin saattaa johtaa mielenterveyden ongelmiin ja päihteiden väärinkäyttöön. Toisaalta päihde- ja mielenterveysongelmat lisäävät asunnottomuuden riskiä.

–        Pienituloisuuden ja talousvaikeuksien lisäksi mielenterveyden haasteet ja päihteiden ongelmakäyttö ovat keskeisiä asunnottomuuden riskiä kasvattavia tekijöitä. Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kannalta päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimivuus on iso kysymys; sekä sen kannalta, mitkä mahdollisuudet ihmiselle asunnottomuuden päätyttyä on saada elämä taas raiteilleen, kommentoi aikuistyön päällikkö Tuomas TenkanenEHYT ry:stä.

Arviolta vain puolet mielenterveyspalveluita tarvitsevista ja kolmannes päihdepalveluita tarvitsevista on niiden piirissä (STM:n arviomuistio mielenterveys- ja päihdepalveluista ja lain uudistamistarpeista, 2016). Palveluihin hakeutumisen vaikeus johtaa siihen, että moni palveluita tarvitseva ei onnistu pääsemään niiden piiriin tai jättää kokonaan yrittämättä.

–        Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingissä päihdekatkaisu- tai vieroitushoitoihin pääseminen edellyttää aina lähetettä. Katkaisu- tai vieroitushoito on ensimmäinen askel päihdekierteen katkaisemisessa. Riippuvuuden hallitsemassa elämässä on kohtuutonta odottaa asiointia monella luukulla lähetteen saamiseksi, sanoo Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman.

Painopiste on viime vuosina siirtynyt laitoshoidosta avo- ja asumispalveluihin. Pitkäaikaisasunnottomuutta on vähennetty perustamalla tukea tarvitseville päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville asunnottomille asumisyksiköitä. Yksiköissä ei kuitenkaan ole resursseja päihde- tai mielenterveyspalveluiden toteuttamiseen ja ajatuksena onkin, että asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut julkisen palvelujärjestelmän kautta.

–        Monesti asumisyksiköiden työntekijät joutuvat tekemään hartiavoimin töitä, jotta asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut. Palvelutaso ei ole riittävä päihde- ja mielenterveyspalveluiden osalta. Kuntoutusta tarvitsevien kokemusten mukaan palveluihin pääsy on vaikeutunut, sanoo projektipäällikkö Leena RusiSininauhasäätiöstä.

Palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi Helsingin ja muiden kuntien on kohdennettava niihin tarpeeksi rahaa.

–        On tärkeää noudattaa Asunto ensin -periaatteita, joilla tuetaan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja sitä kautta myös palveluihin pääsyä. Palveluita tulisi kehittää siten, että ne olisivat myös asunnottomien ja muiden huono-osaisten käytettävissä, A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen muistuttaa.

Allekirjoittajat: Vailla vakinaista asuntoa ry, A-klinikkasäätiö sr, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Emmaus Helsinki ry, Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry, Irti Huumeista ry, Kalliola Oy – Uudet setlementtiratkaisut, Kallion seurakunta, Keravan Hannu ja Kerttu ry, Kriminaalihuollon tukisäätiö sr, KRIS – Suomen keskusliitto ry, Kunnon Elämä ry, Mielenterveyden keskusliitto ry, Moniheli ry, Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö sr, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suoja-Pirtti ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr, Suomen Setlementtiliitto, Tukikohta rym ja Vihreä Keidas ry.

—–

Asunnottomien yö vietetään keskiviikkona 17.10. yli neljälläkymmenellä paikkakunnalla. Asunnottomien yö muistuttaa, että asunto on perusoikeus ja vaatii päättäjiä toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi. Helsingin Asunnottomien yön vuoden 2018 teema on palveluiden saatavuus ja resurssit. Helsingissä järjestetään useita tapahtumia, päätapahtuma on klo 16-22 Dallepénpuistossa.  

Tuusulan Jokelassa ollaan asian merkeissä aamukahvilla Jokelan asemalla klo 6-10 välillä: järjestää Kunnon Elämä ry.

 

Kaikkien paikkakuntien tapahtumat: http://asunnottomienyo.fi/tapahtumat/

Asunnottomien yö somessa: 

#asunnottomienyö

https://www.facebook.com/asunnottomienyo/

https://twitter.com/Asunnottomienyo

https://www.instagram.com/asunnottomienyo/

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä ja Asunnottomien yö 17.10.2018

EHYT-uutisia ja vinkkejä

EHYT: Alkoholipolitiikka on ensi sijassa kansallinen asia

10.10.2018 18:51 | EHYT

Euroopan unionin komissio on eilen ottanut kantaa uutta alkoholilakia koskevaan notifikaatioon. Unionin sisämarkkinoista vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska on esittänyt komission näkemyksen, että kaiken alkoholin, myös 5,5-prosenttia ylittävän alkoholin etämyynti tulisi tuotteiden vapaan liikkuvuuden periaatteen nojalla sallia muissa EU-jäsenvaltioissa toimiville myyjille.

Mikäli 5,5-prosenttia ylittävien juomien etämyynti alkoholimonopolin ohi sallittaisiin toisista EU- jäsenvaltioista niin tulisi se sallituksi myös kotimaisille toimijoille. Valtion alkoholimonopolin ohittava etämyynti muista EU-jäsenvaltioista merkitsisi käytännössä monopolin hävittämistä. Tällöin alkoholimarkkinat vapautuisivat myös väkevien alkoholijuomien osalta.

Tuoreimpien kyselytutkimusten mukaan suomalaisista 85 prosenttia vastustaa väkevien alkoholijuomien myynnin vapauttamista (Alkoholipoliittiset mielipiteet 2018).

Alkoholimonopoli ei ole EU-lain vastainen

Keskustelussa on tärkeää muistaa, että alkoholin vähittäismyyntimonopoli yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien osalta on kiistatta sekä EU-lain että kansallisen lainsäädännön mukainen. Kansalliset monopolit ovat EU:n perustamissopimuksen mukaan (SEUT 37 art. 1 k) sallittuja kunhan ne eivät hankinnoissa tai myynnissä syrji jäsenvaltioiden kansalaisia.

– Näemme tässä selkeän ristiriidan. Komission lausunto ei ole linjassa monopolit sallivan EU:n perustamissopimuksen kanssa. Merkittävät alkoholipoliittiset päätökset tehdään kansallisesti. Komission näkemys etämyynnistä ei ole Suomelle lainsäädännöllinen velvoite. Säädettyjen kansallisten lakien mahdolliset ristiriidat EU-lain kanssa arvioidaan EU-oikeudessa, toteaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Komission näkemys voidaan kuitenkin käytännössä toteuttaa sallimalla ulkomaalaisille toimijoille mahdollisuus listata tuotteensa veloituksetta ja omalla ilmoituksellaan Alkon myytäväksi sen verkkokauppaan. Tässä asetelmassa Alkon monopoliasema myyjänä säilyisi. Tämän jo nyt laillisen vaihtoehdon komissio tuo myös itse esille omassa lausunnossaan.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ei toimi valtion alkoholimonopolin puolesta tai sitä vastaan, mutta pyrkii lukuisin eri keinoin vähentämään päihteistä aiheutuvia haittoja suomalaisille. Alkoholipoliittisena välineenä vähittäismyyntimonopoli on kansanterveyden edistämiseksi sekä alkoholihaittojen vähentämiseksi perusteltu ja toimiva keino.

– Moni suomalainen on saattanut unohtaa, että Alkon tehtävä on nimenomaan vastuullisuus ja alkoholihaittojen vähentäminen. Alko hoitaa esimerkiksi ikärajavalvonnan tehokkaasti. Toisaalta Alko voisi ottaa nykyistä enemmän mallia Ruotsista, jossa Systembolaget panostaa merkittävästi omaan vastuullisuustoimintaansa. Alkoholipolitiikkaa ei koskaan pidä tehdä asettaen alkoholiteollisuuden taloudellisia voittoja etusijalle, toteaa Juha Mikkonen.

Alkoholihaitat koskettavat laajasti koko suomalaista yhteiskuntaa

Alkoholin kohtuukäyttö kuuluu monen suomalaisen juhlaan ja siten alkoholilla on kulttuurinen paikkansa myös myönteisenä elämää rikastavana asiana. Alkoholi ei kuitenkaan ole tavanomainen kulutushyödyke vaan on yksi merkittävimmistä vältettävissä olevien kansanterveysongelmien aiheuttajista maailmassa.

Alkoholinkäytöstä seuraa mittavia haittoja yhteiskunnalle: alkoholi tappaa maailmassa 3 miljoonaa ihmistä joka vuosi. Lisäksi esimerkiksi onnettomuuksiin liittyvät kuolemat ja muut käyttötilanteisiin liittyvät alkoholihaitat eivät kasaannu vain alkoholiriippuvaisille, vaikka näin usein virheellisesti oletetaan.

– Erikoista nimenomaan suomalaisessa keskustelussa on, että alkoholin kaltaisesta riippuvuutta aiheuttavasti aineesta yritetään toistuvasti tehdä vapauden symbolia, sanoo Mikkonen.

Suomen alkoholilain notifikaatiosta ovat lausuneet muun muassa:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Eurocare (European Alcohol Policy Alliance)

NordAN (Nordic Alcohol and Drug Policy Network)

Yhteyshenkilöt
Juha Mikkonen
Toiminnanjohtaja, terveyspolitiikan- ja hallinnon tohtori
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
p. 050 527 4780
juha.mikkonen@ehyt.fi
Lisätietoa julkaisijasta EHYT
EHYT
Elimäenkatu 27
00510 HELSINKIehyt@ehyt.fi
http://www.ehyt.fi
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.

Ketään ei jätetä

Vain harva säästyy päihteiden aiheuttamilta haitoilta – ne koskevat niin ongelmakäyttäjiä kuin heidän läheisiään: puolisoita, lapsia, ystäviä ja työkavereita. Tilanne on usein tulehtunut ja vaikea kaikille osapuolille, mutta siitä huolimatta ketään ei pitäisi sulkea automaattisesti pois yhteisöstä. Apua on saatavilla ja sitä pitää tarjota.

Olen aloittanut EHYTin aikuiset-osaston päällikkönä syyskuussa. Työssäni haluan toteuttaa tätä päihdetyön keskeistä eetosta: ketään ei jätetä. Se näkyy myös osastomme monissa toiminnoissa.

Tuomas Tenkanen
aikuiset-osaston päällikkö
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT ry tiedottaa, 31.08.2018: Päihteistä pitää pystyä puhumaan myös työpaikoilla

Päihteiden käyttö on toisinaan ongelma, joka näkyy myös työelämässä. EHYT ry:n mukaan päihteistä pitäisi puhua jo ennen ongelmien syntyä: tähän kannustaisi työpaikan päihdeohjelma.

Eri tutkimusten mukaan työelämässä olevista miehistä 15–20 prosentilla ja naisista 10–15 prosentilla alkoholinkäyttö on sen verran suurta, että se aiheuttaa terveydellisiä tai sosiaalisia haittoja. Työpaikoilla alkoholi aiheuttaa esimerkiksi poissaoloja, työtehon alenemista ja lisääntyneitä virheitä. Se voi näkyä esimerkiksi väsymyksenä, jolloin työntekijä tekee töitä puoliteholla. Myös työtapaturmat lisääntyvät.

Päihdehaittojen ennaltaehkäisyä on helpointa käsitellä, kun se kytketään osaksi työpaikan rakenteita. Alkoholista voi puhua vaikkapa TYHY tai TYKY -toiminnan yhteydessä, esimerkiksi liikunta- tai virkistyspäivänä, yhtenä työhyvinvointitekijänä muiden joukossa”, sanoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n osastopäällikkö Tuomas Tenkanen.

Päihdeohjelma puuttuu usein työpaikalta

Niin työntekijä kuin työnantaja hyötyvät siitä, että asioihin tartutaan jo ennalta ennen kuin ongelmia on päässyt edes syntymään. Monelta työpaikalta puuttuu kuitenkin päihdeohjelma, joka ohjaa henkilöstöä ehkäisemään ongelmia ja tarvittaessa puuttumaan niihin.

Jokaisessa työyhteisössä, niin isossa kuin pienessä, pitäisi olla oma päihdeohjelma. Se on tehokkain yksittäinen väline päihdeongelmien ehkäisemiseen ja hallintaan. Päihdeohjelma on osa laadunvalvontaa, työturvallisuutta ja työhyvinvoinnin kehittämistä”, sanoo Tenkanen.

Parhaimmillaan päihdeohjelma rohkaisee koko työyhteisöä keskusteluun päihteistä ja sitouttaa sen toimimaan, jos tilanne niin vaatii.

Ennaltaehkäisevä toiminta on tehokkainta silloin, kun sen toteuttamisesta voidaan sopia yhteistyössä kaikkien työpaikan avaintoimijoiden, niin esimiesten, työsuojeluhenkilöstön, luottamusmiesten kuin koko henkilöstön kesken. Näin kaikki sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin.

Työpaikan päihdeohjelman perusta on, että ketään ei jätetä. Jokaisen pitää pystyä yhdenvertaisesti hakemaan apua silloin kun sitä tarvitsee. Alkoholihaittojen ehkäisyn, tunnistamisen ja hoitoonohjauksen pitäisi olla osa työsuojelutoimintaa,” Tenkanen sanoo.

Tällä tapaa päihteet, erityisesti alkoholi, eivät ole niin suuri tabu. Keskustelun käynnistäminen on helpompaa ja ihmiset saadaan näkemään mahdolliset ongelmat”, hän jatkaa.

5  EHYT-vinkkiä:  Miten ottaa päihteiden käyttö puheeksi työpaikalla? 

1. Puutu asiaan ajoissa, jo silloin kun huoli herää. Puuttuminen on kaikkien etu. Luota vaistoon ja ole tasapuolinen.

2. Valmistaudu etukäteen keskusteluun aiheesta. Pohdi tilanteen kulkua, mieti, mitä kysyt ja mitä haluat tietää.

3. Puhu työstä. Puheeksiotto ei ole terapiaa.

4. Etsi ratkaisuja. Syyllistäminen ei ole tarkoitus. Kuuntele ja sano asiat täsmällisesti.

5. Jos olet esimies, niin sopikaa, miten asiassa edetään. Edetkää työpaikan yhteisten sääntöjen mukaan ja niin kuin keskustelussa sovitaan. Sopikaa tarvittaessa hoitoon ohjaamisesta sekä muista mahdollisista toimenpiteistä.

Puheeksi ottaminen on mahdollisuus

Jos epäilee, että työkaverilla tai alaisella on päihteiden kanssa ongelmia niin keskusteluun kannattaa valmistautua etukäteen.

Huolellinen valmistautuminen helpottaa tilannetta ja siihen löytyy myös vinkkejä. Pitää muistaa, että Ihmiset usein ovat helpottuneita, kun hankalia asioita otetaan puheeksi. He eivät vain välttämättä itse uskalla tai osaa tehdä aloitetta”, Tenkanen sanoo.

http://www.ehyt.fi/

Huugo-sivuilta löytyy ohjeita päihdeohjelman laatimiseen ja puheeksiottoon

Työmarkkinakeskusjärjestöt (Akava, EK, KiT, KT, SAK, STTK & VTML) ovat julkaisseet työelämän päihdeasioiden päivitetyt suositukset 

Lisätietoja: Osastopäällikkö Tuomas Tenkanen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, p.050 441 0449 tai tuomas.tenkanen@ehyt.fi

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa EHYT-uutisia ja vinkkejä

Tapio Rautavaaran kultamitaliheitosta 70 vuotta

HUOM! Lontoon olympialaisten v. 1948 keihäskisan voittajaa Tapio Rautavaaraa muistellaan Oulunkylässä ma 13.8.2018 klo 12-14 vielä Ogelin liikekeskuksessa musiikin ja sanailun keinoin. 1946” 

Kävelypässejä ja muitakin elälkeläisaktiiveja oli Tapsa-talkoissa 3.-4.8.2018 mukana!

Em. Tapsa-taulu on olympiavoittajan Marja-tyttären tytär Kirsi Salosen taiteilema. Taulu on poikkeuksellisesti suuren yleisön nähtävänä elokuun ensimmäisessä viikonvaihteessa perjantaina ja lauantaina: kumpanakin päivänä viiden tunnin ajan Oulunkylän Mustapekka-K-supermarketissa.

Olen suunnitellut ja valmistanut Tapsa- ja joutsenmerkkejä ko. taulun niillä vastikkeellisesti lunastamiseksi.

Tuoreen taulun kuvaa ei Tapsa-merkissä nähdä, vaan olympiasankarin erikoinen illusioni eli unelma mihin hän tähtäisi, jos Helsingin olympialaisissa 1952 vielä heittäisi ja aikoisi voittaa.

Tapsa näet kävi Repe Helismaan ja Esa Pakarisen kanssa kotonamme Jyväskylän mlk:n Tikkakoskella 25.11.1950. Kolmikko odotti yöbussikyytiä Jyväskylään. Isäni pyysi kolmikolta nimmareita vierakirjaamme ja kysyi Tapsalta vielä ”mikä onkaan illusionisi”, liittyen osallistumismahdollisuuteensa Helsingin olympialaisiin v. 1952.

Tapsa-merkissä on em. ”illusioni”-lukema näkyvissä ja sankarilla TUL-pusero, olihan kyseessä ensimmäinen Työväen Urheiluliiton jäsen olympiavoittajana.

Kaikille avoin tilaisuus on perjantaina 3.8. klo 15-20 ja lauantaina 4.8. klo 10-15 Oulunkylän Mustapekka-K-supermarketissa, Mäkitorpantie 1, Helsinki.

Antti Honkonen

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Tapio Rautavaaran kultamitaliheitosta 70 vuotta

73. Kilpisjärven elämyksellinen liikuntajuhannus 22.-24.6.2018

                                                                                                              Kuva: Timo Glad

Juhannushiihto 2018 suksittiin ”Saana-neidon hameenhelmalla”

Jo 73. Kilpisjärven perinteinen ja peräkkäinen juhannushiihto sai 22.6.2018 oivat puitteet Saana-tunturin lähimaastossa: – Tässä ollaan kuin Saana-neidon hameenhelmalla, hehkutti useampi hiihtäjä alarinteillä ollutta mainiota kisapaikkaa, jossa oli riittävästi lunta vaikka ylempänä lumet olivat sulaneet.

Juhannushiihdon tulokset:
Tytöt alle 12: 1) Pylväs Tuuli Rovaniemi 0,21,4. 2) Ollila Sara Kittilän Voima 0,24,8. 3) Sukselainen Laura Kirkkonummi 0,29,2. 4) Malinen Elina Riihimäen Kisko 0,31,3. 5) Sukselainen Iida Kirkkonummi 0,33,3. 6) Salonen Oili Joutsa 0,41,8. 7) Hökkä Heidi Yli-Ii 1,01,0. 8) Koskiniemi Sigrid Rovaniemi 1,36,0. Ei aikaa: Oona Joutsa.
Tytöt alle 17: 1) Hökkä Elise Yli-Ii 0,24,9. 2) Paasolainen Inari Nokian Pyry 0,27,7. 3) Hökkä Marjo Yli-Ii 0,36,0.
Ikinuoret naiset: 1) Järvelä Tellervo Haukiputaan Heitto 0,31,6. 2) Pyrrö Mervi OH 0,31,9. 3) Hiden-Knuutila Heidi Toijalan Vauhti 0,33,2. 4) Tauriainen Merja Oulu 0,35,9. 5) Huotila Aune Saana-Veikot 0,36,2. 6) Kivimäki Eila Sumiaisten Kunto 0,41,3. 7) Junnikkala Maarit Oulu 0,49,0. 8) Bergman Anne Rectum Rivers 0,51,8.
Naiset: 1) Pylväs Anna-Maija Rovaniemi 0,23,0. 2) Lehtonen Katariina Retku 0,27,0. 3) Peltokumpu Virpi Kuusamo 0,27,8. 4) Partanen Malla Helsinki 0,28,6. 5) Huhtala Marjaana Retku 0,29,6. 6) Hynninen Kristel Nokia 0,31,3. 7) Sukselainen Annukka Kirkkonummi 0,32,9. 8) Mustonen Viola Vuokatti 0,33,3. 9) Hedberg Carina Inkoo 0,35,9. 10) Moilanen Arja Rovaniemi 0,36,3. 11) Jokela Merja Rovaniemi 0,37,0. 12) Abendstein Lotta Tampere 0,41,8. 13) Alanko Wilma Lahti 0,42,6. 14) Suortti Anna-Mari Mäntlahden rannanpojat 0,44,5. 15) Astala Katri Helsinki 0,46,4. 16) Kurvinen Eveliina Saana-Veikot 0,47,6. 17) Sievänen Riikka Espoo 0,51,3. 18) Salo Malla Muonion Kiri 0,59,9. 19) Lehto Piia Helsinki 1,13,1. 20) Suhonen Sandra Turku 1,39,2. Ei aikaa: Navaro Osiris Helsinki ja Lammi Seija Evijärven Urheilijat.
Pojat alle 12: 1) Pylväs Jaakko Rovaniemi 0,30,6. 2) Salonen Aaro Joutsa 0,33,3. 3) Malinen Aukusti Riihimäen Kisko 0,35,4. 4) Lindström Benjamin Kemiö 0,48,8. 5) Mourujärvi Lenne Keminmaa 0,51,7. 6) Hökkä Miika Yli-Ii 1,07,2. 7) Koskiniemi Algot Rovaniemi 2,24,0.
Pojat alle 17: 1) Sukselainen Otso Kirkkonummi 0,36,3.
Konkarimiehet: 1) Illikainen Seppo Haukipudas 0,16,6. 2) Kallo Simo Ylläs 0,18,8. 3) Liiti Juha Viialan erämiehet 0,19,5. 4) Alanko Jukka Lahti 0,20,0. 5) Hyvärinen Mikko Rectum Rivers 0,21,9. 6) Kantola Kari Saana-Veikot 0,22,3. 7) Tauriainen Jarmo Oulu 0,22,9. 8) Nevala Tuomo OH 0,23,1. 9) Backman Sten-Olof Porvoo 0,24,1. 10) Isberg Turolf Kemiö 0,24,8. 11) Knuutila Heikki Toijalan Vauhti 0,24,8. 12) Järvelä Veikko Haukiputaan Heitto 0,26,4. 13) Välimaa Toivo Helsinki 0,29,3. 14) Honkonen Antti Jokela 0,35,0. 15) Närhilä Pekka Tornio 0,39,0. 16) Jämsä Juha Oulu 0,40,1. 17) Mäkelä Kyösti Mäntlahden rannanpojat 0,44,4. 18) Välimaa Toivo Helsinki 0,29,3. 19) Junnikkala Markku Oulu 1,08,4.
Miehet: 1) Ollila Samuli Kittilän Voima 0,11,6. 2) Kylmälä Matti Rajalan Rajut 0,13,4. 3) Pylväs Mika Rovaniemi 0,20,0. 4) Koskiniemi Juha Rovaniemi 0,20,5. 5) Sukselainen Simo Kirkkonummi 0,22,3. 6) Salonen Tomi Joutsa 0,23,2. 7) Palohuhta Reijo Evijärven Urheilijat 0,23,5. 8) Niemi Tapio Eura 0,24,6. 9) Paasolainen Jukka-Pekka Nokia 0,25,9. 10) Lammi Juhani Evijärven Urheilijat 0,28,1. 11) Silliman Mikko Cambridge USA 0,28,9. 12) Malkamäki Johannes Tampere 0,29,0. 13) Salo Erno Joutseno 0,33,0. 14) Eloranta Hannu Nokia 0,36,0. 15) Oksanen Joonas Porvoo 0,38,3. 16) Kivilahti Jukka Espoo 0,38,4. 17) Patrikainen Juha Team Halibu Finland 0,41,2. 18) Kalttonen Jarmo Lännen 0,42,8. 19) Nordström Pekka Keravan Urheilijat 0,43,4. 20) Polakovski Janne Team Halibu Finland 0,47,3. 21) Patrikainen Janne Team Halibu Finland 0,54,7.

Sadan metrin luomulumipatjalla aikaa otatti 89 hiihtäjää, muutaman tyytyessä osanottomaksun asianmukaiseen suorittamiseen..
Kilpailun järjestivät Kilpisjärven Saana-Veikot, apunaan Kunnon Elämä ry:n ja Lahden Taimen vapaaehtoisia.

Kilpis-pisterastit eli rogaining-suunnistus
la 23.6.2018, Peeran, Enontekiö


Kilpailu oli 2 tunnin suoritusajalla, mahdollisimman monta rastipistettä omavalintaisesti hakien.
Tulokset:
Perhesarja: 1) Touhulan vaeltajat: Anna-Maija Pylväs, Jaakko Pylväs ja Tuuli Pylväs, 20 pist. 1.45,06.
Parisarja: 1) Mervi Pyrrö ja Tuomo Nevala, 8 pist. 1.48,05.
Miehet: 1) Touhulan isäntä Mika Pylväs, 78 pist. 1.57,56. 2) Kari Kantola, 17 pist. 1.37,04.
Kilpailun ratamestari oli Marko Ollikainen Lahden Taimesta ja järjestelyapuna Timo Glad ja Aino Leppänen Rasti-Jyrystä.
Liikuntajuhannuksessa on päätössunnuntaina Suopunginheitto-kisan lisäksi Saanan vuorijuoksu, jossa ei tällä kertaa ole portaita.
Lisätietoja: Antti Honkonen, 040 529 5283

Kilpisjärven 73. liikuntajuhannus 2018, päätöspäivän tulokset:

Saanan vuorijuoksu 24.6.2018:

Kilpisjärvi, Enontekiö 24.6.2018. Nousukisa n. 4,5 km. Ilman lämpötila +4 – +1 C.

Naiset: 1) Pylväs Anna-Maija Touhulan touhottajat 39,12.

Miehet: 1) Kaasalainen Antti Lahti 30,09. 2) Pylväs Mika Touhulan touhottajat 38,22. 3) Nordström Pekka Keravan Urheilijat 42,21.

Ikämiehet: 1) Uotila Perttu Porvoon Urheilijat 34,26. 2) Hyvärinen Mikko Rectum Rivers SK 42,49. 3) Kantola Kari Saana-Veikot 47,39.

Tytöt huipulle: 1) Pylväs Tuuli Touhulan touhottajat 38,29. 2) Uotila Inari Porvoon Urheilijat 39,02.

Pojat lyhyt, 600 m: 1) Pylväs Jaakko Touhulan touhottajat 2,52.

Naisten ja miesten sarjojen voittajat saivat nopeimpien naisten ja miesten kiertopalkinnot vuodeksi haltuunsa.

Kisajärjestelyt Kilpisjärven Saana-Veikot ry, apuna Kunnon Elämä ry.

Vuorijuoksun uusi lähtöpaikka toi juoksuun 300 lisämetriä. (f: Antti Honkonen). Edessä voittajat naisten ja miesten sarjoista: Anna-Maija Pylväs Rovaniemeltä ja Antti Kaasalainen Lahdesta. (f: Timo Glad)

Saanan suopunki-kisa 24.6.2018:

Ensimmäisen kerran liikuntajuhannuksessa pidetty suopunki-kisa edellytti kultakin osallistujalta kolmea suopungin heittoa, kunkin eri poronsarvimaaliin. Ilman lämpötila +4 C.

Naiset: 1) Bergman Anne 1 piste. 2) Leppänen Aino 0,5.

Miehet: 1) Aaltonen Veikko 4. 2) Ahlholm Antti 3. 2) Vanhatalo Pekka 3. 4) Honkonen Antti 2,5. 5) Glad Timo 2. 6) Tiikkainen Tapani 1.

Pojat: 1) Vanhatalo Vilho 2.

Kisajärjestelyt: Käsivarren Paliskunta, apuna Kilpisjärven Saana-Veikot ja Kunnon Elämä ry.

Juha ja Eeva-Sisko Tornensis opastivat suopunginheittoa. Suopunkikisan heittäjätähti oli Veikko Aaltonen. (f: Antti Honkonen)


Vuoden 2018 KISAKUTSU


Enontekiön Kilpisjärven seutu tarjoaa ainutlaatuiset liikuntaolo-suhteet ja -elämykset. Suomen jylhimmissä maisemissa, on juhannuksena hikisenlystikäs + tervehenkinen liikuntajuhannus! Legendaarisin tapahtuma on vuodesta 1946 alkaen katkeamatta järjestetty juhannushiihto.  Nyt on siis vuorossa jo 73. hiihtokisa!

Perjantaina 22.6. klo 17.00 Juhannushiihto: Hiihtomatka yleensä max. 250 m. Sarjoja sopivasti. Välineitä lainataan. Palkintoja paljon. Ilmoittautuminen Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa klo 14-16 välillä, josta n. tunnin nousumatka kisapaikalle Saanan tunturimaisemiin. Osallistumismaksu: 5 €. Palkintojen ja arvontojen jaot n. klo 19.

HUOM 1: Klo 21 Juhannuskokon sytyttäminen lähistöllä Kilpisjärven rannassa.

Lauantaina 23.6. klo 12.00 Kilpis-pisterastit/rogaining: Suunnistusaikaraja: 2 tuntia. Joukkuesarjat (2-5 henk.): a) naiset, b) miehet ja c) nuoret alle 18 v. Lisäksi on henkilökohtainen sarja: e) aikuinen (1 henk.). Kartat jaetaan klo 11 Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa, josta meno yhteiskyydein kisan lähtöpaikalle. Emit-leimaus (vuokraemit 5 €). Kartta 1:20000. Ilmoit. maanantaihin 18.6. mennessä, antti.honkonen( )hotmail.fi:   a) joukkueen/ilmoittajan nimi, b) osallistuj-amäärä, c) ilmoittajan tiedot, d) kännykkänumero ja e) emit. Osallistumismaksu: 12 €/henkilö.

HUOM 2: Mikäli mukaan mahtuu, jälki-ilmoittautumiset edellisiltana klo 20 mennessä Kilpisjärven Retkeilykeskuksessa. Jälki-ilmoittautumiset: 20 €/hlö.

Sunnuntaina 24.6. klo 11.00 Saanan vuorijuoksu: Polkujuoksukisa alhaalta Saanan huipulle (ainakin 4 km + noususumma 500 m). Sarjoja sopivasti. Ilmoit. Retkeilykeskuksessa klo 9-10.30. Osallistumism: 5 €.

HUOM 3: Vuorijuoksua ennen klo 10.30 alkaen heitetään ensikerran Saanan suopunkimestaruudesta! Kyse on suopungin tarkkuusheitosta poronsarveen. Tulokset muodostuvat kahden heiton yhteisistä sarvihaarojen vangitsemisista suopungilla.  Sarjat: Naiset, miehet, tytöt, pojat ja muut. Ilmoittautuminen ja heitot Retkeilykeskuksen vieressä klo 10.30 – 11.30. Osallistumismaksu 2 €/heittovuoro eli kaksi heittoa (nuoret 1 €/heittovuoro). Heittää voi useammin.

HUOM 4:  Tilaisuuden järjestäjä ei ole vakuuttanut osallistujia tapaturmien varalta.  Huomioi siis oma vastuusi vahingoista, joko vakuutuksella tai vastaamalla niistä itse.  Kisajärjestäjällä on tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutus.

Järjestäjät: Kilpisjärven Saana-Veikot ry, Kunnon Elämä ry ja Lahden Taimi ry. Tukija: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Yhteistyökumppaneita: Enontekiön kunta, Metsähallitus, TosiLappi, Kilpisjärven biologinen asema, Käsivarren Paliskunta, ja useat Käsivarren Lapin paikalliset yrittäjät sekä uskolliset Lapinkävijät ja uskomattomat Saananystävät.

Tiedustelut: Antti Honkonen, antti.honkonen( )hotmail.fi, puh. 040 529 5283 ja Ari Mäkitalo, ari.makitalo( )gmail.com puh. 040 018 1772.

Netti: www.kunnonelama.fi  www.ehyt.fi www.tosilappi.fi www.kunnonelama.fi, www.luontoon.fi

 

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa 73. Kilpisjärven elämyksellinen liikuntajuhannus 22.-24.6.2018